Kreditanalysen är basen

Loft Investments analys har sin bas i kreditmarknaden och vår marknadssyn är vägledande för utformningen av våra tjänster.

Analysen är fundamentalt driven och vi arbetar fokuserat med avkastningsmål i förhållande till risk. Statistiska riskmått som standardavvikelse och Value-at-Risk (VaR) har ett begränsat värde för oss, istället arbetar vi med stresstester av positioners underliggande risker.

Personerna bakom Loft Investments har lång erfarenhet av förvaltning och analys av kreditmarknaden. Analyserfarenheterna sträcker sig från fundamental bolagsanalys till analys av komplexa strukturer av krediter. Förvaltningserfarenheterna spänner från traditionell företagsobligationsfond till kredithedgefond med stort inslag av kreditderivat.

Loft Investments affärsområden är:

Allokeringstjänster på den globala kapitalmarknaden

Bolagsspecifika rekommendationer på den nordiska/nordeuropeiska marknaden

 

Du är välkommen att kontakta oss för mer information.

 

Till kontakt